Integritetspolicy

 

Coursio vet att personlig integritet är viktig för våra kunder, leverantörer och webbplatsbesökare och vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter så att du kan känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. Vi utför all hantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan tillämplig integritetslagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Coursio AB, org. nr 556751-3212, Tegnérgatan 1 11140 Stockholm,08 – 515 141 40 och info@coursio.com, (”Bolaget”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.
Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta: Christoffer Elings-Pers, 08 – 515 141 40, info@coursio.com

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Men det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter såsom IP-nummer m.m., om de kan kopplas till en fysisk person.

 

Hur vi samlar in uppgifter om dig

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera olika sätt. Exempelvis kan det ske när du registrerar dig för att använda en av våra tjänster eller när du tecknar avtal med om oss om att nyttja vår tjänst alternativt när du vill veta mer om vår tjänst via tex nyhetsbrev eller demo. Vi kan också samla in uppgifter om dig från din arbetsgivare om denne är kund eller leverantör till oss.

 

Vilka personuppgifter som behandlas om dig

Vi behandlar följande personuppgifter om dig.

 

Kunder
Om du är kund hos oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
• namn, email adress, adress och telefonnummer
• organisationsnummer/personnummer

 

Leverantörer
Om du är leverantör till oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
• namn, email adress, adress och telefonnummer
• organisationsnummer/personnummer

 

Användare / Studenter
Om du tar del våra utbildningsfilmer på vår plattform, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
• namn och email adress

 

Vilka ändamål dina personuppgifter behandlas för

Behandling av dina personuppgifter sker för följande ändamål:
• för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig
• för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t.ex. gällande redovisning
• för att vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan information om våra tjänster till dig

 

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är
• att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare,
• att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. gällande redovisning.
• samtycke från dig att behandla dina personuppgifter för kommunikation och marknadsföringsändamål.
Ditt personnummer behandlas för att uppnå en säker identifiering.

 

Marknadsföring

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om våra tjänster. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt email.

 

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Bolagets utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa situationer kommer det dock vara nödvändigt, bl.a. kan de komma att lämnas ut till de leverantörer som Bolaget samarbetar med för att de ska kunna utföra de tjänster som vi är beroende av för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till dig. Det gäller i huvudsak följande leverantörer.

•  Administration – Vi använder oss av Googles produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Google som vi har anlitat som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Google i en molntjänst inom EU.

• Leverantörer och IT-leverantörer – Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos vår leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi använder oss bl.a. av följande leverantörer; Digital Ocean, Scrive och Intercom.

• Interna IT-system – Internt hanterar vi personuppgifter i vår Pipe Drive och Planhat. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

• Betallösningar – Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss. Vi arbetar för närvarande med; Klarna och Stripe

• Marknadsföringstjänster – Vi använder oss av externa leverantörer som Mailchimp för att tillhandahålla marknadsföring och information om våra tjänster till dig via e-mail. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av e-post adress och namn.

• Vidare hanterar vi kund- och leverantörsinformation via systemet PE Accounting. Övriga interna system inkluderar Trello och Zendesk samt bedriver marknadsföring via social media som Facebook, Twitter och Instagram.

Bolaget vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som anges i denna bilaga och att behandlingen sker på ett säkert sätt.

 

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vår målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer.
Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på adekvat sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, när det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i 7 år. Gällande studentinformation sparas denna i 5 år efter avslutad/inaktiverad kurs. När det gäller utbildningsfilmerna kommer de raderas inom 2 år från avslutat avtal. Dina personuppgifter kommer dock sparas som längst i tio år från avslutat avtal. Därefter kommer uppgifterna att raderas.

 

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du följande rättigheter som du kan utkräva av Bolaget.
Rätt till tillgång – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av uppgifterna.
Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig.
Rätt till radering – Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl emot radering.
Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under tid Bolaget utreder om personuppgifterna om dig är felaktiga.
Dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har tillhandahållit Bolaget. Du har också rätt att kräva att Bolaget ska underlätta en flytt av dina uppgifter till en annan part.
Rätt göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl för att fortsätta behandlingen. När det gäller invänd mot marknadsföring är den rätten absolut.

 

Kakor (cookies)

På Bolagets webbplats används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, dess funktionalitet och för att analysera hur den används. Du kan få mer information om hur vi använder kakor på https://coursio.com/sekretessinformation/.
I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i kakor. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade kakor. Om du väljer att begränsa användningen av kakor på vår webbplats, kan det komma att påverka upplevelsen och dess funktionalitet.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2018-05-08.

 

Klagomål

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Christoffer Elings-Pers, 08 – 515 141 40, info@coursio.com. Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.